top of page

Ochrana osobních údajů a cookies

Webové stránky, na kterých se právě nacházíte, jsou spravovány společností REKO, a.s. , IČ 13690299, se sídlem třída Kpt. Jaroše 1845/26, Černá Pole, 602 00 Brno vedená u Krajského soudu v Brně Spisová značka B 3605.

 
V naší společnosti dbáme na ochranu osobních údajů v souladu s platnou a účinnou legislativou, kterou od 25. 5. 2018 představuje zejména nařízení EU 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, zkráceně „GDPR“), které je v České republice doplněno doprovodným zákonem o zpracování osobních údajů.
 
Samotné zpracování poskytnutých osobních údajů bude provádět společnost REKO a.s. sama, anebo tímto pověří třetí osobu na základě Smlouvy o zpracování osobních údajů.
 
Zpracování osobních údajů v souvislosti s prodejem, koupí, nájmem nemovitosti či družstevního podílu:
V případě uzavření dohody o zprostředkování, dohody o koupi, kupní smlouvy či dodání objednaných služeb bude společnost REKO a.s. zpracovávat osobní údaje klienta, a to v rozsahu: jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonický kontakt , adresa. Pro účely vyhotovení smluvní dokumentace může společnost REKO a.s. vyžadovat poskytnutí osobních údajů v rozsahu: bankovní spojení a rodné číslo. Tyto osobní údaje společnost zpracuje pouze pro účely vyhotovení smluvní dokumentace.

Zpracování výše uvedených osobních údajů klientů bude společnost REKO a.s. provádět za účelem realizace uzavřené dohody o zprostředkování, dohody o koupi, kupní smlouvy, dodání objednaných služeb, a v neposlední řadě také za účelem ochrany svých práv a právem chráněných zájmů spočívajících v ochraně před případnými soudními spory vyplývajícími z uzavřených smluv či dohod uvedených výše. Společnost REKO a.s. je oprávněna se klienta, který kupuje nemovitost, dotázat, jakým způsobem bude financovat kupní cenu nemovitosti či družstevního podílu, a to za účelem splnění povinnosti vůči třetím osobám, jako jsou např. banky.

V případě kontaktování naší společnosti pomocí telefonní linky bude společnost REKO a.s. z důvodu oprávněného zájmu souvisejícího s evidencí a vyřízením požadavků klienta a pro účely zachycení projevů klientovy vůle zpracovávat poskytnuté osobní údaje takového klienta, a to v rozsahu, které takový klient sdělí v hovoru.

 

SOUBORY COOKIES

Cookies jsou textové soubory ukládané do počítače nebo jiného elektronického zařízení každého návštěvníka webových stránek, které umožňují fungování webových stránek.

Ne všechny cookies shromažďují osobní údaje; některé pouze umožňují správné fungování webových stránek. Používání souborů cookies můžete odmítnout volbou v příslušném nastavení v internetovém prohlížeči.

Upozorňujeme na to, že při odmítnutí používání souborů cookies není vyloučeno, že nebudete moci plně využívat veškeré funkce webových stránek.

 

Jaké cookies a pro jaké účely je webové stránky využívají?

Webové stránky používá relační (dočasné) cookies, které jsou automaticky mazány po ukončení prohlížení webových stránek. Dále využívá trvalé cookies, které zůstávají ve vašem zařízení, dokud je nesmažete.

Cookies, které využívají webové stránky, jsou následující:

  • cookies první strany – tyto cookies jsou přiřazeny k doméně našeho webu; jedná se o nezbytné cookies a výkonnostní cookies, mohou být dočasné nebo trvalé; o nezbytné cookies – umožňují navigaci na webových stránkách a využívání základních funkcí, nijak vás neidentifikují a nejedná se o osobní údaje;

  • výkonnostní cookies – slouží pro analýzu způsobu využívání webových stránek (počet návštěv, čas strávený na webových stránkách apod.); údaje získané těmito cookies jsou anonymní;

  • cookies třetích stran – tyto cookies jsou přiřazeny k jiné doméně, než je doména našeho webu, a to i když se nacházíte na našem webu; tyto cookies nám umožňují analyzovat náš web a zobrazovat pro vás reklamu na míru; jedná se o funkční cookies a cílené a reklamní cookies; o funkční cookies – slouží k personalizaci obsahu prostřednictvím zapamatování přihlašovacích údajů, geolokace apod.; jejich prostřednictvím může docházet k získávání a zpracování osobních údajů;

  • o cílené a reklamní cookies – slouží k zobrazování cílených reklam na webových stránkách i mimo ně; jejich prostřednictvím může docházet k získávání a zpracování osobních údajů. Informace o tom, jak náš web využíváte, můžeme dále sdílet s našimi partnery z oblasti sociálních sítí, inzerce a analýz.

 

Analýzy Google

Tyto webové stránky používají analýzu Google, což je služba webové analýzy poskytovaná společností Google Inc. („Google“). Analýza Google používá cookies, které umožňují analýzu využití našich webových stránek. Informace o použití těchto webových stránek vytvořené pomocí těchto cookies (včetně Vaší IP adresy) se přenášejí na server společnosti Google v USA, kde jsou ukládány po dobu 38 měsíců. Společnost Google používá tyto informace pro vyhodnocování Vašeho používání webových stránek, pro sestavování protokolů o webových aktivitách pro provozovatele webových stránek a pro poskytování dalších služeb spojených s využíváním webových stránek a internetu.

Také společnost Google tyto informace rovněž poskytuje třetím stranám, pokud je to nařízeno zákonem, nebo pokud tyto třetí strany provádějí zpracování těchto dat na zakázku společnosti Google. Ukládání souborů cookies můžete zakázat příslušným nastavením svého prohlížeče. V takovém případě Vás však upozorňujeme, že nebude možné využívat veškeré funkce našich webových stránek v plném rozsahu.

Použitím těchto webových stránek vyjadřujete svůj souhlas se zpracováním údajů shromažďovaných o Vás společností Google způsobem a pro účely popsané výše. V opačném případě máte možnost analýzu Google deaktivovat použitím přídavného modulu prohlížeče.

  1. Bezpečnost osobních údajů - Naše webové stránky a ostatní systémy zabezpečujeme technickými a organizačními opatřeními proti ztrátě, poškození, přístupu, pozměňování nebo šíření Vašich osobních údajů neoprávněnými osobami. Naše výpočetní střediska jsou provozována v souladu s nejaktuálnějšími bezpečnostními standardy, které zahrnují firewally, technologie detekce narušení a též komplexní fyzické kontroly a omezení přístupů. Na úrovni aplikací se používají moderní autentifikační metody pro přidělování uživatelských a administrátorských oprávnění a provádí se každodenní zálohy veškerých údajů a jejich decentrální archivace. V procesu objednávky jsou Vaše platební údaje přenášeny přes internet zašifrované.

  2. Doba uložení - Vaše osobní údaje se ukládají podle potřeby až do uplynutí zákonných lhůt pro archivaci daňových a obchodních dokladů nebo obecné promlčecí lhůty podle občanského právního řádu

  3. Vaše práva - Jako subjekt údajů podléhající zpracování osobních údajů společností REKO a.s, máte tato práva:

 

Právo na přístup (článek 15 GDPR)

Od společnosti REKO a.s., můžete požadovat potvrzení o tom, zda jsou zpracovávány příslušné osobní údaje. Pokud tomu tak je, obdržíte od nás informace o účelu zpracování, kategoriích a příjemcích těchto údajů, o době uložení, případně o kritériích pro jejich stanovení, a též o existenci práv uvedených v bodě 7 b.-g.

 

Právo na opravu (článek 16 GDPR)
Máte právo od společnosti REKO a.s., požadovat neprodlenou opravu nebo doplnění svých osobních údajů, které zpracováváme.

 

Právo na výmaz (článek 17 GDPR)
Máte právo od společnosti REKO a.s., požadovat neprodlený výmaz svých osobních údajů, pokud tomu nebrání závažné důvody, např. plnění zákonných povinností.

 

Právo na omezení zpracování (článek 18 GDPR)
Od společnosti REKO a.s., můžete požadovat omezení zpracování svých osobních údajů z důvodů stanovených GDPR (např. kontrola správnosti Vašich osobních údajů, protiprávní zpracování, vznesení námitky).

 

Právo na přenositelnost dat (článek 19 GDPR)
Společnost REKO a.s., můžete požádat o předání svých poskytnutých osobních údajů ve strukturovaném, obvyklém, strojově čitelném formátu nebo o jejich předání jinému správci, pokud je to technicky možné.

 

Právo vznést námitku (článek 21 GDPR) a právo na odvolání (článek 7 GDPR)
Proti zpracování svých osobních údajů máte právo vznášet námitky.

Pokud společnost REKO a.s., nemůže prokázat žádné závažné, právem chráněné důvody pro zpracování, budou Vaše osobní údaje vymazány. To se provede také zpětně s veškerými osobními údaji, které byly v minulosti uloženy.

Nezávisle na tom máte možnost, jednou udělený souhlas kdykoliv odvolat.

 

Právo na podání stížnosti
Konečně máte právo, kdykoliv podat stížnost k dozorovému úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů

 

    4. Přístup

Pokud máte ještě další dotazy týkající se shromažďování, zpracování nebo použití svých osobních údajů společností REKO a.s. ,, zašlete je prosím e-mailem na adresu: reko@reko.cz

bottom of page